Disclaimer

Wij hebben de informatie en diensten op deze website met grote zorgvuldigheid geplaatst, maar kunnen fouten bevatten en onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze best doen om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of niet volledige informatie die voor beschadigende consequenties zorgt, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Gebruik van gegevens

De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voor zover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Leon Kerkhof Tuinontwerp- aanleg en onderhoud V.o.f. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

PRIVACY

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. en dit statement is alleen van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden of op onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en andere zakelijke relaties waar Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f.  naar verwijst of die opdrachten uitvoeren voor Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f.. Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f.

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f..

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. is bekend onder KvK nummer 16075100. Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. is gevestigd en kantoorhoudend in 5388 SX Nistelrode aan Menzel 35 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@leonkerkhof.bernhezemedia.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
Via derden: bijvoorbeeld werken in opdracht van derden. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als hoofdopdrachtgever voor Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die door deze hoofdopdrachtgever van Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. verstrekt. Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contact- en accountgegevens, waaronder door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over uw huis en tuin.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie en voor eventuele uit te voeren garantie- en service werkzaamheden.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. kan u persoonsgegevens delen met aan Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. haar werknemers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. kan gehouden zijn u gegevens te verstrekken vanwege een op Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Gebruik van cookies?

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. maakt bijna geen gebruik van cookies. We monitoren hoeveel gebruikers de website heeft. Bij het monitoren bewaren we geen persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. In ieder geval de bewaren we uw gegevens zodat we kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@leonkerkhof.bernhezemedia.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens  door Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. via info@leonkerkhof.bernhezemedia.nl.

Wijzigingen

Dit privacy statement is ingegaan 25 mei 2018. Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen en wij zullen dit privacy statement dan aanpassen. Wij adviseren daarom om ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud V.o.f. omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@leonkerkhofttuinaanleg.nl